Jízdárna Terezín

Jízdárna Terezín je jedním z objektů souboru staveb projektu oživení historických památek Terezína. Je součástí městské památkové rezervace Terezín, je zapsán jako národní kulturní památka a usiluje o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Cílem projektu byl maximálně ohleduplný způsob záchrany jednoho z prvních objektů pevnostního města. Objektu Jízdárny byl zčásti navrácen jeho původní účel. Poskytne prostor pro jedinečnou autentickou expozicic vojenského tábora z 18. století s možností interaktivního zapojení účastníků.

Lávka u Strakonického hradu

Lávka přemosťuje řeku Otavu a propojuje centrum města s historicky cenným územím okolí Strakonického hradu. Lávka pro pro pěší a cyklisty je tvořena ocelovou visutou konstrukcí. Rozpětí lávky je 9,25+89,4+9,25 m. Lávka je založena na krátkých pilotách průměru 1,2m. Opěry jsou železobetonové, pylony ocelobetonové. Nosná konstrukce je svařena z válcovaných nosníků a pomocí závěsů je zavěšena na hlavní nosná lana. Mostovku tvoří dřevěné fošny tl. 70mm. Podélné kmity jsou eliminovány tlumiči podélných kmitů, kotvenými do opěr a mostovky. Pro eliminaci příčných kmitů jsou v mostovce 2 stabilizační lana, kotvená do koncového příčníku.

Silniční most před Berounku – Praha Lahovice

Jednalo se o celkovou rekonstrukci jejíž podmínkou bylo využití části založení původního mostu. Nové mosty jsou postaveny jako dvě samostatné konstrukce, z nichž každá převádí tři jízdní pruhy a cyklistickou stezku s chodníkem. Nad jednotlivými podpěrami byly navrženy balkóny, které zpříjemní cestu pěším a naruší monotónnost konstrukce. Pro zvýraznění příjezdu na most směrem od Prahy jsou nad prvním párem pilířů umístěny dvě vyhlídkové věže, které tvoří pomyslnou bránu do města. Pilíře mostu jsou výrazně tvarovány, křivka břitu pilíře je navržena tak, aby působila jako ledolam. Železobetonové jádro pilířů je částečně obloženo kamenem - požárskou žulou modrošedé barvy. Nosnou konstrukci tvoří spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu. Rozpětí polí je 30,2+43,8+43,8+43,8+30 m. Výška trámů je proměnná od 1,4 do 3,0 metrů.

Přeložka silnice I/7 – Chomutov
– Křimov

Jedná se o 6,78 km dlouhou stavbu komunikace první třídy. V celé délce komunikace je dělený čtyřpruh se dvěma únikovými zónami a jednou mimoúrovňovou křižovatkou.
Stavba se vyskytuje v horském území a její součástí jsou dva mosty dlouhé 495 m a 332 m s řadou dalších mostních objektů, opěrných zdí, velkým počtem přeložek silnic a cest včetně objektů řešících odvodnění, přeložky sítí, protihluková opatření apod.

Lávka pro pěší přes D8 – „Kočičí oči“

Lávka pro pěší je navržena jako ocelový spojitý nosník o třech polích. Nosnou konstrukci tvoří Vierendelův trám proměnné výšky. Rozpětí hlavních nosníků je 24,75 + 43,50 + 24,75 m. Statická výška trámu se pohybuje od 0,4 m nad opěrami a ve středu centrálního pole až do 5,4m nad pilíři. Pilíře jsou železobetonové, opěry krabicové železobetonové. Založení je plošné.

Lávka přes Vltavu a Malši v Českých Budějovicích

Konstrukci lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu tvoří předpjatý pás z lehkého betonu o rozpětí polí 25,0 + 76,0 + 25,0 m.
Princip předpjatého pásu je moderní konstrukční systém jehož základním konstrukčním prvkem jsou lana, která nesou železobetonovou mostovku. Takováto konstrukce je však měkká a proto se do konstrukce vnáší předpětí a tím i stálé tlakové namáhání v každém průřezu. Opěry jsou masivní železobetonové založené hlubině na pilotách. Pilíře jsou železobetonové založené na pilotách. Architektonické tvarování pilíře tvoří zborcené plochy.
Konstrukci lávky pro pěší a cyklisty přes Malši tvoří dvojice dřevěných příhradových nosníků proměnné výšky se spodní mostovkou. Rozpětí pole je 33,54 m. Obloukový tvar nosníků změkčuje celkový dojem z konstrukce a umožnil zvýšit plavební výšku. Plavební prostor má tak rozměr 6,0 x 2,0 m.

Lávky pro chodce přes ulici K Barrandovu

Lávka je navržena jako prostorová předpjatá ocelová konstrukce o rozpětí 45,13 m s šířkou průchozího prostoru 2,94 m. Nosná konstrukce je navržena s otevřenou mostovkou s příčníky, podélníky a příhradovým ztužením, s ocelovým hlavním nosníkem a lehkou členěnou mostovkou. Hlavní nosník je tvořen trubkou zakřivenou polygonálně do tvaru písmene S. Hlavní nosník je podepřen na opěrách, ke kterým je pevně připojen, a zavěšen pomocí vějířovitě uspořádaných tyčových závěsů Macalloy O 36 mm, připojených k příčníkům mostovky. Pylony délky 13,8 m jsou tvořeny lehkou trubkovou konstrukcí typu Vierendeelova nosníku.

Most Apollo v Bratislavě

Veškeré ocelové pomocné konstrukce pro realizaci přemístění 5400 t těžké ocelové nosné konstrukce mostu Apollo v Bratislavě o rozpětí 231 m, jejíž otočení zaplavením přes Dunaj se uskutečnilo dne 19. září 2004 a znamenalo výjimečnou událost mostního stavitelství v celoevropském měřítku.