Profil společnosti

VPÚ DECO PRAHA a.s. je součástí skupiny SUDOP GROUP a.s.

VPÚ DECO PRAHA a.s. vznikla v roce 1993 privatizací Vojenského projektového ústavu Praha, založeného v roce 1951. Společnost představuje projektový celek, který se zaměřuje na komplexní předprojektovou, projektovou, inženýrskou a konzultační činnost spojenou s realizací pozemních staveb, silničních a dálničních staveb, mostů, městských komunikací, podzemních, vodohospodářských a ostatních inženýrských staveb.

Specializace projektantů optimálně odpovídá vnitřní koncepci pracovišť a společnost je schopna vyhovět potřebám zákazníka od prvotního záměru přes předání díla až ke kolaudaci a následnému užívání stavby. Na principu maximální profesní soběstačnosti se v rozhodujících profesích obejde bez externí kooperace. K tomu významně přispívá i moderně vybavené zeměměřické středisko, které zajišťuje flexibilní zaměřování lokalit výstavby, stávajících objektů i ověřování inženýrských sítí. Výsledky projektové práce jsou finálně zpracovány kompletovány ve vlastním planografickém středisku.

Počet zaměstnanců akciové společnosti dlouhodobě převyšuje hranici 120 zaměstnanců, jejichž odbornost charakterizuje mimo jiné široké spektrum oborů (15), v nichž se mohou prokázat osvědčením o autorizaci Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Českou komorou architektů (ČKA).

Disponujeme vlastní kapacitou v těchto oborech: pozemní stavby, dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, vodohospodářské stavby, elektrotechnická zařízení, technologická zařízení, geotechnika, energetické auditorství, rozpočty a výkazy výměr, zdravotní technika, vzduchotechnika a vytápění. Samozřejmostí je zajištění pravomocných územních a stavebních povolení. Členy České komory architektů a České komory inženýrů a techniků je celkem 39 zaměstnanců VPÚ DECO PRAHA a.s.

Strategie a politika společnosti

Účel a cíle politiky kvality, environmentální politiky, politiky BOZP
(dále jen strategie a politika společnosti)

Úroveň kvality dokončeného díla má v projektové činnosti mimořádnou závažnost, mnohonásobně převyšující význam úrovně kvality v jiných oborech. Projekt jako výsledek projektové činnosti má svou hodnotu vložené práce, která je však jen malým zlomkem hodnoty budoucí realizace stavby. Provozní a estetická kvalita stavby je podmíněna především vysokou úrovní kvality projektu, druhotně potom i úrovní kvality realizačních – stavebních a kompletačních prací. Nekvalitní dílo (projekt) znehodnocuje ve svých důsledcích rovněž dobrou pověst společnosti, tím snižuje i zájem zákazníků o její služby s důsledkem snížení efektu hospodářských výsledků.

Vize společnosti a zejména jejího vedení je zajišťovat nejvyšší požadovanou úrove,ň kvality produktů a služeb všemi dosažitelnými způsoby, zvláště pak těmi, které jsou doporučeny jako výsledek mezinárodních zkušeností a požadovány v ustanoveních příslušných EN ISO norem.

Na vizi navazují strategické záměry společnosti, které jsou konkretizovány ve formě měřitelných cílů pro jednotlivé oblasti činnosti společnosti. Stanovené cíle jsou naplňovány prostřednictvím plánů společnosti a konkrétních úkolů pro jednotlivé oblasti činnosti společnosti.

Politika společnosti spočívá v úsilí a schopnosti naplňovat všechna očekávání, vyjádřená vizí společnosti. Společnost buduje a rozvíjí vysokou úroveň kvality produktů a služeb jak pro své zákazníky, tak pro zaměstnance

a ostatní zainteresované strany. Hlavním měřítkem dosažené úrovně kvality ve všech oblastech činnosti je pro společnost míra naplnění těchto očekávání zajištěním především:

  • vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb, které naplňují požadavky zákazníků;
  • stability společnosti na trhu;
  • systematickým zvyšováním kvalifikace zaměstnanců;
  • omezování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP a PO implementací pokynů obsažených ve směrnici SM-16 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • prevence vzniku úrazů a poškození zdraví implementací pokynů obsažených ve směrnici SM-16 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • splnění stanovených cílů a programů;
  • zlepšováním a preventivní ochranou životního prostředí implementací pokynů obsažených ve směrnici SM-15 Ochrana životního prostředí – EMS;
  • dodržování platné legislativy a jiných požadavků zainteresovaných stran;
  • trvalého zlepšování integrovaného systému managementu (tj. systému managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který je v souladu s požadavky dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.