Bytový dům Benkova

BENKOVA

Bytový dům Benkova

Benkova

Autor projektu:
Ing. arch. Jan JANOUŠEK
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Jan JANOUŠEK

Investor: BRG Eta s.r.o. – Geosan, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Místo stavby: Bytový dům Benkova
Benkova
Praha 4 Chodov

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt: 2017 - současnost

Základní údaje o stavbě:
Hrubá podlažní bytová plocha: 3375m2
Zastavěná plocha:                       1300m2
Celkem 37 bytových jednotek:  2366m2
Celková užitná plocha:               4324m2
Počet pakovacích stání: 41 včetně 3 invalidních stání

Z hlediska urbanistické a architektonické koncepce je základním principem návrhu novostaveb vytvoření kompromisního přechodu mezi oběma diametrálně odlišnými formami zástavby lokality. Jsou navrženy dva vzhledově shodné, oddělené objekty (A + B) na společné podnoži hromadné garáže. Sekce A ; B se třemi nadzemními podlažími a jedním podlažím ustupujícím mají ploché střechy. Delší průčelí je rovnoběžné s ulicí Benkova, proluka mezi sekcemi A a B je široká 16,7 metru. Rozdělením objektu na dvě samostatné části se zastavovací schéma přibližuje přerušované linii na protější straně ulice a odpovídá pojmu „volná uliční čára“.Odsazení od uliční čáry,přibližně 3,5 metrů, je v daném místě obvyklé.

Domy jsou navrženy v kontextu s okolní zástavbou, morfologií terénu a specifickými podmínkami daného místa. Základní kompozici tvoří dvě stejné hmoty na společné podnoži zapuštěné na jihu pod terén, na severu, kvůli klesajícímu terénu, nad něj 1. suterén vystupuje.

Půdorysný tvar domů je jednoduchý obdélný, s mírně prohnutými stranami, aby „hladce“ vklouzly do stávající urbanistické struktury a splynuly s ní. Kratší jižní a severní fasády jsou členěny symetricky podle svislé osy, delší mají mírně odlišené proporce vpravo a vlevo od svislého pásu prosklené niky domovního schodiště. Okenní otvory jsou naopak opticky spojovány do vodorovných pásů. Jižní, východní a západní průčelí jsou prolomena lodžiemi.

Plné plochy fasád nadzemních podlaží budou jednobarevné, ve světlém odstínu vycházejícím z generelu doporučené barevnosti oblasti. Podzemní podlaží, částečné vystupující nad terén, tvořící tak sokl dvojice domů, bude v tmavším tónu a s větší zrnitostí omítky. Fasády nadzemních podlaží budou omítané nebo obložené keramickými pásky. Neprůhledné díly v pásových oknech budou obloženy smaltovaným sklem nebo cementovláknitými deskami v odstínu podobném okennímu sklu nepodloženém záclonou. Hliníkový obkladplastových okenních rámů a křídel v tmavém odstínu. Zábradlí lodžií, ustupujícího podlaží a dělící mezibytové zástěny budou z lehce probarveného skla. Oplechovaná atika a kovové zábradlí ustupujícího podlaží budou nalakovány v odstínu nezoxidované mědi, domy dostanou „zlatavou korunu“.

Střechy ustupujícího podlaží jsou ozeleněny, právě tak střecha nad garáží v proluce mezi domy. Střechy nad 2. patrem (plocha mezi hranou 2. patra a obvodovými stěnami 3. ustoupeného patra) jsou plně pochozí, s dlažbou nebo dřevěnou podlahou a tvoří venkovní terasy přiléhajících bytů. Na nich je zeleň pěstována v mobilních kontejnerech a květináčích.

Na částech 1. podzemního podlaží vystupujícího nad terén jsou připravené treláže pro pnoucí zeleň vysázenou po obvodě k docílení efektu tzv. „svislé zahrady“.