BYTOVÝ SOUBOR POD CÍSAŘKOU

Bytový soubor pod Císařkou

POD CÍSAŘKOU

Autor projektu:
Ing. arch. Jan JANOUŠEK, Ing. arch. Anna NESVADBOVÁ (roz. Soukupová)
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Jan JANOUŠEK 

Investor: BRG Delta s.r.o.
Místo stavby:
Pod Císařkou
150 00, Praha 5 – Smíchov 

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Projekt: 2015 - 2016 

Hlavním cílem návrhu této studie je nové využití řešeného území, vytvoření kultivovaného prostředí pro klidné bydlení v zeleni. Vzhledem k obtížné dopravní obslužnosti -  jediná příjezdová komunikace – a snaze o zachování soukromí okolních domů, je vhodné území navrhnout jako čistě obytné s přípustnou možností drobných služeb nezatěžujících své okolí. Jelikož se změna týká také části ploch zeleně na plochy obytné, respektive jejich náhradu na jiném místě, je důležité udržet vysoký podíl zeleně přímo mezi obydlím. Tímto způsobem bude možné zeleň zároveň dobře spravovat a předcházet tak neudržované neprůchodné vzrostlé náletové zeleni, ve které se hromadí odpad a není zde příliš bezpečno jako doposud.

Z toho vychází další možná podmínka pro změnu území, a to je jeho průchodnost. Mimo soukromé předzahrádky, terasy apod. by okolí domů mělo být veřejně přístupné a umožňovat pěší průchod např. do nedalekého lomu Skalka či propojení s parkem Ladronka. Jako vhodné doplnění čistě obytné lokality pro nové, ale i původní obyvatele může být dětské hřiště či venkovní fitness. I zde se tak částečně skloubí původní převažující sportovní využití území s bydlením a relaxací, nikterak však narušující jeho klid.

Dalším důležitým a nedílným závazným omezením území je kód míry využití, který by se měl přibližovat okolním plochám pro bydlení. V návrhu je uvažován kód E s vysokým podílem zeleně a přizpůsobením podlažnosti tvaru terénu.

Koncept je založen jako soubor celkem deseti samostatných menších bytových domů s vlastními předzahrádkami. Domy jsou v podzemí propojeny společnou garáží. Okolí domů je parkově upravené a protkané pěšími cestami vedoucími skrz celé území. Návrh se tak má co nejvíce blížit svým charakterem okolní zástavbě bytových domů, vil a rodinných domků.

Cílem bylo využít co nejvíc efektivně plochy pro bydlení, ale zároveň vytvořit bydlení v klidném místě se zachováním určité míry soukromí jednotlivých uživatelů bytových jednotek a nenarušit soukromí okolních domů. Velký důraz byl kladen na udržení okolní zeleně a její revitalizaci. Pás zeleně na severu území zůstal záměrně zachován, tak aby vytvářel optické oddělení nově navržené zástavby od stávajících rodinných domů v ulici Pod Císařkou. V této klidnější části pozemku je rovněž navržen vodní prvek připomínající odkaz významného krajinného prvku, Společenstva křídových pramenů. Toto místo je propojeno pěší cestou s ulicí Pod Císařkou. Právě pěší prostupnost na řešeném pozemku je jednou z podmínek pro kvalitní začlenění území do okolí, tak aby nevytvořilo bariéru zdejším obyvatelům, ale naopak se stalo jeho součástí a bylo jimi využíváno.