ČVUT – Nová budova Dejvice

ČVUT

ČVUT – Nová budova Dejvice

ČVUT

Autor projektu:
Šrámková Architekti s.r.o. - prof. Ing. arch. Alena ŠRÁMKOVÁ, Ing. arch.Lukáš EHL, Ing.arch.Tomáš KOUMAR
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Luděk PŘENOSIL, Ing. Jan BRABENEC

Investor: České vysoké učení v Praze, Zikova 4, 133 36 Praha 6 – Dejvice

Předpokládané investiční náklady: cca 1,2 mld Kč včetně DPH

Místo stavby:
České vysoké učení v Praze
při ul. Thákurově, Bechyňově, Kolejní
Praha 6 – Dejvice

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt: 2005 – 2009
Realizace: 2009 - 2010

Základní údaje o stavbě:
Počet studentů                                      1800 osob
Počet doktorandů                                   129 osob
Počet zaměstnanců                                214 osob
Počet míst v podzemních garážích        316
Počet parkovacích míst na terénu           29
Plocha pozemku stavebníka                  6 951 m2
Plochy záboru staveniště                      11 662 m2
Zastavěná plocha budovou                     4995 m2
Podlažní plocha                                      41 433 m2
Obestavěný prostor                              147 041 m3
Celková užitková plocha                       33 340 m2
Celková užitková plocha bez garáží    22 372 m2
Čistá užitková plocha                             15 100 m2

Nová budova ČVUT je orientována k přístupové ose areálu ČVUT, tedy k trase Technické ulice z předpolí Národní technické knihovny. Ke směru příchodu je otočena otevřeným nádvořím vymezeným pouze dvěma průčelími a sloupem. Vlastní náplň je soustředěna okolo této nástupní plochy ve tvaru V. Z půdorysu vystupuje pouze skupina polozapuštěných velkoprostorových poslucháren při severovýchodním průčelí.

Výška římsy (atiky) celého objektu je na kótě 247,75 m n. m., což je níže, než výška budovy B Stavební fakulty, výše než výška budovy chemie a v průměru stejně vysoko jako budovy Strojní fakulty.

Novostavba je na úrovni 2 NP propojena krytým přemostěním s přízemím stávající budovy A Stavební fakulty. Kryté propojení ústí v hale centrálních výtahů výškové budovy. Realizace přemostění si vyžádá úpravu dispozice v budově A. V rámci rekonstrukce požární zásahové cesty podél budovy A bude pod lávkou zachován podjezdný profil 4,10 m pro požární vozidla.

Škola svým půdorysem zabírá skoro celou plochu stávajícího parkoviště. Po obvodu stavby je nově vysázena hradba stromů. Sama novostavba vytváří vstupní nádvoří na kótě 217,58 m n. m., což je zároveň úroveň parteru budovy (217,60  n.m.) - to jest úroveň 1. nadzemního podlaží. 1. podzemní podlaží je vzhledem k plasticitě stávajícího terénu v některých částech nad přilehlým terénem a tak například provoz občerstvení je otevřen do dvorku - exteriéru.

Architektura novostavby je koncipována jako soudobá jednoduchá osmipodlažní stavba pevného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uzavřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betonová konstrukce objektu. Dům je proříznut třemi krytými atrii. Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem hromadné posluchárny jako oplechované přisazené hmoty.

Celkový tvar stavby je kvádr o stopě cca 60 na 60 m. Tento je v nadzemní části vyříznut a zmenšen o jednu čtvrtinu. Prázdná část tvoří nástupní prostor. V části výřezu v betonové fasádě jsou pásová okna otevíratelná. Ostatní cihelná část má okna částečně otevíratelná i pevná. Všechna okna jsou kryta kovovými žaluziemi, jenom portály v přízemí jsou vybaveny venkovními výklopnými roletami / markýzami.

K výtvarné výzdobě objektu patří barevné zdůraznění částí dispozice, a sice blok výtahů a blok sanitárních zařízení jsou intenzivně barevně pojednány v celé nadzemní části a bloky poslucháren včetně jejich průniku z exteriéru do interiéru je intenzivně temně barevně natřen.

Stavba je vybavena v interiéru i exteriéru různými prvky typu úchytek pro případné zavěšení baldachýnů nebo závěsů propagačního typu.