Národní galerie – novostavba depozitární budovy – soutěžní návrh

Depozitář NG

Národní galerie – novostavba depozitární budovy – soutěžní návrh

Depozitář NG

Autor projektu:
Ing. arch. Jan JANOUŠEK

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Štěpán FRÁNA

Investor:
Národní galerie Praha, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Předpokládané investiční náklady: cca 1,1 mld. Kč včetně DPH
Místo stavby: ulice Jeremiášova, vedle NC Galerie Butovice
Praha - Jinonice

Projektant:
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Projekt: 2020

Základní údaje o stavbě:

1.etapa:

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 11 595m2

Celková hrubá podlažní plocha: 22 908m2

Čistá podlažní plocha: 19 909m2

2.etapa:

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 10 340m2

Celková hrubá podlažní plocha: 18 452m2

Čistá podlažní plocha: 15 683m2

Národní galerie Praha (NGP) spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku.

Prvotní myšlenka stojící u zrodu NGP - „PROSTŘEDNICTVÍM UMĚLECKÝCH DĚL POVZNÉST DUCHA NÁRODA“ - platí dodnes.Umění se vystavuje ve stálých expozicích v několika budovách v Praze i mimo ni, tvořících ve struktuře měst nezastupitelné hodnoty. Objekty jsou významnými kulturními památkami, některé jsou zároveň depozitáři, jako především sídlo NGP – Veletržní palác. Protože ústředí nezbytně potřebuje rekonstrukci, musí se urychleně vybudovat prostory pro přemístění artefaktů z Veletržního paláce.

Hlavním mottem pro vzhled nové depozitární je vyvarování se dojmu skladiště, ale naopak vytvoření důstojného stánku, na němž bude zřejmé, že v jeho útrobách je chráněn, ošetřován a studován jedinečný kulturní národní poklad, a že rovněž zajišťuje kvalitní a příjemné, přívětivé prostředí pro pracovníky, kurátory, odborné lektory, specialisty, restaurátory a v neposlední řadě pro návštěvníky. Má být patrné, že nepatří kamsi na periferii, nýbrž tak, jako ostatní stavby NGP, doplňovat a dotvářet ráz metropole.

Návrh nového depozitáře (míněno I. i II. etapa výstavby) je částečně předurčen 5 aspekty - podmínkami územního plánu, tvarem a konfigurací pozemku, možnostmi napojení na stávající komunikační síť, specifickou funkční náplní a požadavkem výstavby ve dvou vzájemně se neovlivňujících etapách.

Tři pozemky investora mají dohromady podobu téměř rovnostranného trojúhelníku, přiléhajícího ke čtyřproudé komunikaci Jeremiášova, od níž je oddělen ještě úzkým pásem pozemků v cizím vlastnictví a čtyři metry širokým chodníkem přivádějícím pěší od zastávek MHD a metra. Na západní straně je soustava parcel lemována odbočkou z Jeremiášovy, na východě komunikací obsluhující objekty současného obchodního centra „Galerie Butovice“. Obě cesty se sbíhají v kruhovém objezdu, z něhož ještě odbočuje rampa do podzemních garáží a příjezd k hospodářským dvorům OC. Při zjednodušení lze říct, že jeden vrchol pozemkového trojúhelníku je na severovýchodě, druhý na jihu a třetí na severozápadě, kde ze základního tvaru vybíhá směrem k Jeremiášově ulici malé rozšíření. Terén zhruba od poloviny pozemku klesá k jihu, převýšení k jižnímu nároží pak činí přibližně 7 metrů.

Aby byla snadno naplnitelná podmínka dvouetapové výstavby, jsou navrženy dva samostatné, dle požadavků investora na čisté užitné plochy, objemově nestejné bloky označené „A“ pro 1.etapu a „B“ pro 2. Oba mají 5 nadzemních podlaží. Výška je daná možností zastavěnosti pozemků s ohledem na dodržení ÚP požadované minimální plochy zeleně. Návrh se vyhýbá nutnosti umisťovat ostatní zeleň na nových konstrukcích, veškerá započítávaná zeleň je na rostlém terénu.

Budova „A“ má racionální půdorys rovnoramenného trojúhelníku s přeponou podél obslužné východní cesty, jednou odvěsnou rovnoběžnou s hmotami stávajících budov v okolí a druhou na západě de facto kolmou na Jeremiášovu ulici. Je tvarována tak, aby i jako solitér, bez budovy „B“, plnila roli popsanou v úvodní anotaci a nepůsobila dojmem něčeho nedodělaného.

„Béčko“ je lichoběžník s východní stranou rovnoběžnou se západní stranou „áčka“ a západní s příjezdovou komunikací ke kruhovému objezdu na jihu. Budovy jsou od sebe odsazeny 15 metrů. Po dostavbě 2. etapy budou vzájemně propojeny na severní straně centrální celoprosklenou halou procházející přes všechna podlaží a na jihu rovněž plně proskleným, můstkem spojujícím podlaží od přízemí výš.

Pro urbanistickou koncepci je primární trasování pěších přístupů, umístění hlavního vstupu jak do areálu, tak do vlastních budov a rovněž schéma dopravního obsloužení. Investorem je požadováno vyloučení přístupů a příjezdů přes sousední pozemky. To podmínilo situovat vjezdy z komunikace na západní straně a zhatilo využít k zajíždění kamiónů do komplexu existující kruhový objezd s velmi pohodlným poloměrem otáčení, daným zásobováním obchodního centra. Vjezdy jsou dva, rozděleny na vjezd pro návštěvníky v úrovni přízemí a vjezd expediční, společný se zaměstnaneckým, v úrovni 1. suterénu, který v daném místě, díky spádu terénu, je již celý odkrytý.

Hlavní přístupová trasa, jak již bylo zmíněno, vede od zastávek autobusů MHD a stanice metra Butovická. Do oploceného areálu se vstupuje ze severovýchodu pozemku na ose nároží budovy postavené v 1. etapě. Po dobu existence pouze bloku „A“, bude se do něj vcházet právě z tohoto nároží v úrovni přízemí. Znamená to však překonání výškového rozdílu 3 m od stávajícího veřejného chodníku vedoucího podél vloni dokončené přístavby obchodního střediska. Bezbariérový přístup je zajištěn po rovině od návštěvnického parkoviště. Z tohoto hlediska by bylo optimální přicházet do areálu z chodníku podél Jeremiášovy, ovšem tomu brání, zřejmě obtížná, dohoda s vlastníkem pozemku přilehlého na severu k pozemkům NG. Obzvláště vhodná by taková možnost byla po dostavbě bloku „B“ a komunikační dvorany, do níž bude hlavní vstup přemístěn.