Administrativní centrum Filadelfie – BB centrum

FILADELFIE

Filadelfie-BB centrum

FILADELFIE

Autor projektu:
DAM. Architekti - Ing. arch. Jan HOLNA
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Jiří KSANDR
Investor:
Passerinvest Group a.s.
Předpokládané investiční náklady: cca 1,5 mld. Kč
Místo stavby:
BB Centrum
Želetavská 1525/1, 
140 00 Praha 4
Projektant:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt: 2002 – 2009
Realizace: 2008 - 2010

Základní údaje o stavbě:
Celková hrubá podlažní plocha                             30560m2
Hrubá plocha jednoho podzemního podlaží           720m2
Celková hrubá plocha podzemních garáží          38600m2
Využitelná plocha garáží pro úkryt (70%)           27000m2
Zastavěná plocha jednoho nadzemního podlaží  2043m2
kancelářské plochy                                                26551,4m2
detail – obchodní pasáž                                        4009,8m2
Obestavěný prostor podzemních podlaží         147 415m3
Obestavěný prostor nadzemních podlaží         141 990m3
Obestavěný prostor celkem                                289 405m3
Kapacita administrativních ploch                      2650 osob
Kapacita gastrobloku           1300 jídel za den

Stavba administrativního objektu FILADELFIE je od počátku koncipovaná jako centrální objekt dané lokality. Hlavní administrativní funkce bude doplněna veřejně přístupnými prostory, jež budou využívány širším okolím stavby. Příchozí budou moci navštívit obchodní centrum s pasáží, restaurační zařízení a v neposlední řadě veřejný parking v suterénu stavby. Na objekt je koncepčně navázán prostor parku s místy pro relaxaci i aktivní odpočinek. Objekt, který významně doplňuje nabídku veřejných funkcí a zlepšuje dopravní situaci v okolí stavby, se stal novým správním centrem dané lokality a architektonickým akcentem zástavby BB Centra. V roce 2011 došlo k přestavbě objektu, cílem úprav bylo mimo jiné zřízení sídla UniCredit Bank.

Základem architektonického řešení stavby je silný půdorysný koncept typického podlaží. Tvar kříže vepsaný do elipsy, z něhož pak vychází hmota objektu, působí tak, že odlehčuje výraz domu. Pohledy na dům tak mají několik prostorových plánů a pozorovatel vnímá stavbu spíše jako složeninu několika samostatných rovin. Tato koncepce je dále podpořena návrhem zužujících se parapetů sledujících čtyři „fasádní vlny“, které dále rozvíjejí základní koncept půdorysu do kříže. Postupně dochází ke změně klasických parapetních desek (vysokých 1,7m - výška z exteriéru) na úzké pásy kryjící pouze čela stropní konstrukce (výška cca 0,6m). K této změně dochází tak, aby zúžení dosahovalo maxima na čelních stranách jednotlivých křídel a vytvářelo dojem jakýchsi odhmotněných břitů.

„Fasádní vlny“ tak podporují dynamický pocit z tvaru fasády a dále odhmotňují základní tvar stavby.

Popisovaný objekt vrchní stavby s typickými patry spočívá za platformě tvořené podzemními podlažími. Tato část, utvářející jakousi podnož čí umělý terén, ostře kontrastuje s nápadným tvarem hlavní partie domu. Terén v okolí stavby je modelován uměle navršenými kopci s parkovou úpravou. Tato profilace zlidšťuje rozsáhlé volné plochy parku a dává jim přirozenější měřítko. Spodní stavba, přesněji první podzemní podlaží, vystupuje na povrch ve východní části své jižní strany, při ulici Želetavská. Jednoduchý tvar prosklené stěny s výkladci sdružuje vstup do obchodní pasáže, vstup do administrativní haly, vstup do restaurace a hlavní vjezd do podzemního parkingu. Jednoduchá minimalistická architektura této části nikterak nezasahuje do tvaru vrchní stavby.

Architektura interiéru stavby je v této fázi projektu řešena spíše na poli základních prostorových schémat a tvarosloví. Návrh materiálních řešení a přesnější prostorové modelace částí interiéru bude předmětem další fáze projektu. Plochy určené nájemci budou zpracovávány v individuálních projektech interiérů na základě koordinace v samostatném projektu.