HZS Ostrava

HZS OSTRAVA

HZS Ostrava

HZS Ostrava

Hlavní inženýr projektu: 
Ing. arch. Jana BÖSERLOVÁ - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Investor: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1
Předpokládané investiční náklady: cca 143 mil Kč bez DPH
Místo stavby:
Areál SŽDC,s.o.
Ulice Skladištní, č. p. 1135/25, vstup do areálu z ulice Wattova
Ostrava - Přívoz
Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s ve spolupráci s VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt: 2017 – 2019
Realizace: 2019 – probíhá realizace

Základní údaje o stavbě:
Zastavěná plocha hlavní administrativní budovy: 600,00 m2
Navržená zastavěná plocha objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 795,00 m2
Zastavěná plocha nových garáží: 149,70 m2
Upravované stávající plochy areálu: 1650,52 m2
Nové komunikace v areálu: 324,44 m2
Kapacity hlavní budovy:
Denní směna: 3 osoby, velitel jednotky, zástupce velitele jednotky, požární preventista
Nepřetržitý provoz: zajišťuje 30 hasičů + 3 operační pracovnice
Směna:10 hasičů + 1 operační pracovnice (ohlašovna požáru)

Stavba rekonstrukce areálu HZS v Ostravě vychází z dlouhodobého záměru zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců areálu, především pak JPO. Výběr stavebního pozemku je dán stávajícím stavem – tedy majetkoprávními, prostorovými a stavebně – technickými podmínkami a také Územním plánem města Ostravy. Základní rámec rozsahu stavby byl zpracován v projektové dokumentaci stavby „Ostrava, Skladištní – Revitalizace objektu HZS“, která se zabývala čistě rekonstrukcí objektů JPO. Jelikož však areál slouží několika subjektů SŽDC, s.o. i dalším nedrážním subjektům, byl rozsah stavby upravován a přizpůsoben odlišným požadavkům pro provoz těchto subjektů. Areál by proto měl po realizaci „fungovat“ jako jeden celek, kdy každý uživatelský subjekt bude mít dostatečný komfort jeho pracovního prostředí.  

Stavba probíhá v ochranném pásmu dráhy a je klasifikována jako stavba na dráze. Z hlediska využití je areál zahrnut do kategorie občanského vybavení (plochy, budovy a zařízení sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území) s provozním zázemím. 

Koncepce navrženého provozně dispozičního řešení hlavní budovy vychází z dnešního nevyhovujícího stavu a pro zlepšení řešení využívá uvolněné části budovy. Návrh vychází a respektuje v možné míře ustanovení ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice. Celá budova bude sloužit potřebám SŽDC, jednotky HZS a odboru šetření mimořádných událostí.