IKEM Praha – výstavba budov G1, G2 – soutěžní návrh

IKEM

IKEM Praha – výstavba budov G1, G2 – soutěžní návrh

IKEM Praha – výstavba budov G1, G2

Autor projektu:
Ing. arch. Ivan ŠROM, Ing. arch. Anna NESVADBOVÁ (roz. Soukupová), Ing. arch. Petr BARCHÁNEK, Ing. arch. Tereza TUČOVÁ (roz. Šabatová)
Investor:
Institut klinické a experimentální medicíny 
Místo stavby:
Vídeňská 1958/9 
140 21 Praha 4 - Krč
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Projekt2014 

Cílem dostavby areálu IKEM o budovu G1-G2 je rozšíření lékařské preventivní péče a upravení jejích standardů na současnou úroveň. Nová budova vytvoří prostory pro vybraná, v současné době již nevyhovující, oddělení LPP i pro nezbytné technické zázemí zajišťující komfort provozu. Navrhované budovy navazují na severozápadní průčelí stávajícího areálu: část G1 navazuje na křídlo G, část G2 bude provozně propojena s křídlem operačních sálů D. Hlavní ideou návrhu je respekt k původnímu konceptu stavby a jeho architektonickému řešení s cílem vytvořit provozně i vizuálně jeden harmonický celek. 

Umístění budovy G1-G2 v území je poměrně významně limitováno přímými provozními vazbami na objekty D a G, které determinují situování navrhovaných objektů do prostoru severozápadně od stávajícího komplexu IKEM směrem k Thomayerově nemocnici. Toto umístění splňuje zadávací podmínky, s výjimkou přesunu zásobníků kyslíku nevyžaduje žádné významnější demolice a nenaruší tak provoz v areálu IKEM. Umístění rovněž respektuje požadavky dopravní obsluhy budovy G1-G2 v kontextu celého areálu.  

Jak je uvedeno v anotaci, hlavní ideou návrhu je respekt k původnímu konceptu stavby a jeho architektonickému řešení s cílem vytvořit provozně i vizuálně jeden harmonický celek. Druhá etapa stavby IKEM proběhla v prvním desetiletí tohoto století za použití dodnes soudobých technologických poznatků, materiálů a technologií a rovněž vývoj a dějiny architektury nezaznamenaly žádný dějinný zlom či vývojový předěl, který by autora návrhu inspiroval k jasnému vymezení a vyjádření odlišného názoru.  

Naopak požadavky na přímé propojení a návaznosti zdravotnických provozů vyžadující si přímé stavební propojení se stávajícím areálem byly inspirací pro využití tvarosloví původních fasád i pro návrh budovy G1-G2. Pakliže mezi první a druhou etapou stavby IKEM uběhlo jedno desetiletí bez patrné stopy na výrazu areálu, není ani nyní žádný relevantní důvod, aby třetí etapa výstavby tento trend nějak významně narušila. 

Prostorová architektonická koncepce poměrně důsledně respektuje detailně zpracovaný stavební program, který jasně a striktně vymezuje rozsah a funkční náplň jednotlivých podlaží. Významnější odchylkou návrhu od stavebního programu je výškové oddělení urgentního příjmu a hlavního vstupu pro pěší, které stavební program umisťuje do stejného, prvního podlaží. Návrh umisťuje urgentní příjem do 1.NP dle stavebního programu, ale vstup pro pěší umisťuje o patro výš do 2.NP, stejně jako je tomu u hlavního vstupu do stávajícího areálu. Je tak odstraněno hrozící křížení příjezdu vozidel záchranné služby s přicházejícími pacienty i zaměstnanci a současně vzniká přehledná vstupní terasa s oběma pěšími vstupy a návazností na zastávku MHD v jedné úrovni. Druhou odchylkou je návrh biochemické a imunologické laboratoře s automatickou linkou včetně preanalytické části ve čtvrtém, laboratorním podlaží. Důvodem je jednak nedostatek požadované užitkové plochy vzhledem k limitované HPP a zejména zkušenosti autorů a odborných konzultantů s obdobnými laboratorními provozy. 

Koncepce dispozice se snaží i při rozdílných provozních požadavcích držet základní přehledný rastr chodeb s vazbou na vertikální komunikace, aby orientace pacientů i personálu při pohybu po budově byla co nejsnazší. Samozřejmostí je koncepce bezbariérového provozu odpovídající veškerým požadavkům vyhlášky č.398/2009 Sb. 

Kvalitativní nadstavbu nad rámec stavebního programu tvoří návrh „zelené“ střechy na nižší hmotě budovy G2. Tato plocha je jednak pohledově exponovaná při pohledech z vyšších podlaží okolních stávajících objektů IKEM i z navrhovaného objektu G1 a jednak návrh vytváří klidovou relaxační plochu s výhledem na Krčský les, izolovanou od jinak všudypřítomné automobilové dopravy v areálu IKEM.  

Součástí architektonické koncepce je i vyřešení vnějších provozních vazeb a dopravní obsluhy v kontextu respektování provozu stávajícího areálu IKEM. Na jihozápadním průčelí orientovaném k Vídeňské ulici se nachází horizontálně oddělené vstupy pěších pacientů a urgentního příjmu, na severozápadním průčelí mezi částmi G1 a G2 je umístěn průjezd umožňující zásobování ústavní lékárny, vjezd pro HZS do vnitrobloku a pro dopravní obsluhu objektu magnetické rezonance. Severovýchodní průčelí v úrovni 2.PP pod vykonzolovanou hmotou vyšších podlaží má vstupy do technického podlaží a nově navrhovaného skladu odpadů. Na straně jihovýchodní budova G1-G2 navazuje vícepodlažními prosklenými chodbami přímo na vertikální komunikační jádra budov G a D v souladu se stavebním programem.