Rekonstrukce historické budovy

NÁRODNÍ MUZEUM

Rekonstrukce historické budovy

Národní muzeum

Rekonstrukce historické budovy Národního Muzea
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2019
Opera Historica 2019 

Architekt projektu:
Ing. arch. Zdeněk ŽILKA
Hlavní inženýr projektu:
Ing. Vladimír POSPÍŠIL, zástupce Ing. Štěpán FRÁNA
Investor:
Národní Muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00  Praha 1 - Nové Město
Předpokládané investiční náklady: 1 820 mil. Kč
Místo stavby:
Národní Muzeum
Václavské náměstí 1700/68
110 00  Praha 1 - Nové Město
Projektant:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt:     2010 – 2015
Realizace: 2015 - 2019
Základní údaje o stavbě:
Hrubá podlažní plocha:            26 740m2
celkový obestavěný prostor: 266 675 m2

Cílem rekonstrukce historické budovy Národního muzea (Národní kulturní památky) je obnovit v plném rozsahu její původní funkci a zároveň v rámci současných historických prostorů zlepšit její využití a stavebně technické vybavení a lokálními novými prostorovými intervencemi rozšířit užitkovou hodnotu vnitřních prostor, jak výstavních a expozičních, tak i provozních.

Rekonstrukce historické budovy NM je provedena jako pietní památková obnova s minimalizovanými novodobými zásahy, v případě uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků bude zvolen konzervačně restaurátorský postup. Pouze u nejvíce poškozených prvků bude přistoupeno k jejich náhradě replikami.
Součástí projektu je podzemní spojovací chodba mezi historickou a novou budovou Národního muzea, vedená pod komunikací Vinohradské třídy.

Nově navrhované úpravy jsou prováděny plně v souladu s uživatelským zadáním při respektování doporučení stavebně historického průzkumu a zahrnují následující rozsah:

  • zastřešení obou dvorů v úrovni těsně nad korunní římsou ve tvaru sedlové celoprosklené střechy s oboustrannou valbou s hřebenem nepřesahujícím úroveň hřebenů současných střech. S touto úpravou souvisí obnova původního sklonu střech a střešních krytin a doplnění speciálních technologií (jevištní tahy, motorické přístupové lávky atd..)
  • zpřístupnění kupole hlavní věže se zřízením vyhlídkového salonku na nově zbudované skleněné podlaze nad kupolí pantheonu.
  • prohloubení východního dvora o dvě podzemní úrovně s využitím pro expoziční funkce propojující nově zbudovanou spojovací chodbu pod ulicí Vinohradská s výstavními prostory historické budovy.
  • přestropení východního dvora v úrovni zvýšeného přízemí pro nový objem obslužně parkovacích garáží s využitím nové plochy stropu jako společenské dvorany s kavárnou propojené v úrovni přízemí na historický vstupní vestibul a schodišťovou halu s možností provozování často obměňovaných výstav nebo společenských akcí (např. vernisáže, apod.).

Dispoziční úpravy v úrovni stávajícího 1.suterénu spočívající ve zřízení nového vestibulu s přímou vazbou na obě původní schodišťová ramena směřující do hlavního vestibulu na úrovni zvýšeného přízemí, rozšíření depozitářů knihovny a zřízení nových studijních depozitářů, vybudování nového provozního zázemí jako jsou velín ostrahy, režie, šatny zaměstnanců a kustodů, zázemí úklidu apod. a zřízení technického zázemí jako jsou strojovny vzduchotechniky, strojoven pro stabilní hasicí zařízení, apod.

Součástí stavby jsou menší stavební objekty jako například obnova historických vlajkových stožárů, obnova historického oplocení, sanace kašny a nástupní rampy, přeložky a přípojky inženýrských sítí.

 

ROK

2010 - 2019

LOKALITA

PRAHA

KATEGORIE

Historické budovy

  • ROK : 2010 - 2019
  • LOKALITA : PRAHA
  • KATEGORIE : Historické budovy