Dopravní stavby

PD obchvatu II/101 Úvaly – Říčany

Nově navrhovaná trasa (přeložka) silnice II/101 je vedena jako obchvatová komunikace. Jejím hlavním účelem je odvedení dopravy mimo zástavbu městyse Škvorec, obce Zlatá, Sluštice a Křenice. Zároveň slouží jako spojnice D1 a D11 se silnicí I/12. Z velké části se počítá s jejím využitím pro kamionovou dopravu.
Projektová dokumentace II/101 Úvaly – Říčany (obchvat)
 
Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Na trase obchvatové komunikace se nacházejí 3 mostní objekty, lávka pro pěší a 4 nadjezdy. 

Nedílnou součástí je řada vyvolaných stavebních objektů: vodohospodářské stavby, objekty elektro a sdělovací, objekty trubních vedení a pozemních staveb (protihlukové stěny).Hlavní trasa (přeložené silnice II/101) vede od konce obce Pacov u Říčan až za Městys Škvorec.Ta se v začátku úpravy (km 0,000) odpojuje ze stávající silnice II/101 za obcí Pacov směrem na obec Křenice. Na konci úseku je trasa přeložky II/101 ukončena napojením do trasy stávající silnice II/101 mezi Městysem Škvorec a Úvaly. Délka úpravy je 6 869 m.Stavba se nachází na katastrálním území Padov u Říčan, Křenice u Prahy, Sluštice, Březí u Říčan, Zlatá a Škvorec.

Výškové vedení vychází z návaznosti na stávající stav, na který se musí napojit. V mezilehlém úseku je průchod trasy limitován výškovým průběhem křižujících komunikací a vedení VVN 400 kV, okolní zástavbou a začleněním do okolního území.Na celé trase převažují zářezy nad násypy, především z důvodů mimoúrovňových přechodů křižujících komunikací, odvodnění i blízkostí zástavby (protihluková funkce).Základní kategorie silnice je S 9,5/80.

tisknout