Dopravní stavby

PD rekonstrukce mostu přes Ohři - R6 – Nové Sedlo Sokolov

Silnice v místě obcí Staré Sedlo a Nové Sedlo přechází přes údolí Ohře, které je z hlediska ochrany krajiny chráněným územím v rámci Přírodní památky Údolí Ohře. Negativní stanovisko orgánů působících v oblasti životního prostředí neumožňuje výstavbu druhého paralelního mostního objektu přes údolí řeky Ohře, aby nebylo území Přírodní památky Údolí Ohře narušeno. Proto byla sledována možnost využití spodní stavby stávajícího železobetonového obloukového mostu pro umístění širší mostovky se čtyřpruhovou komunikací.
R6 – Nové Sedlo Sokolov – rekonstrukce mostu přes Ohři

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

SO 214 je součástí stavby „R6 Nové Sedlo – Sokolov“. Most převádí komunikaci R6 přes hluboké údolí řeky Ohře.

Negativní stanovisko orgánů působících v oblasti životního prostředí neumožňuje výstavbu druhého paralelního mostního objektu přes údolí řeky Ohře, aby nebylo území Přírodní památky Údolí Ohře narušeno. Proto byla sledována možnost využití spodní stavby stávajícího železobetonového obloukového mostu pro umístění širší mostovky se čtyřpruhovou komunikací.

Převedení nové čtyřpruhové rychlostní komunikace R 24,5/100 pomocí stávajícího betonového obloukového mostu je řešením, které splňuje výše uvedené požadavky sledujících ochranu přírody. Technické řešení spočívá v odlehčení oblouku a spodní stavby odstraněním mostovky z těžkých prefabrikátů I67 z předpjatého betonu a nahrazením lehkou ocelovou ortotropní mostovkou. Tím je vytvořen prostor pro zvýšené zatížení nahodilým pohyblivým silničním zatížením. Toto řešení má současně i ekonomický rozměr, neboť výstavba druhého nového mostu představuje větší nejen jednorázové náklady investiční, ale i náklady provozní, které jsou náklady vícenásobnými, trvajícími po celou dobu životnosti mostu.

Realizovatelnost výše uvedeného technického řešení je ovšem podmíněna nutnou redukcí zatížení nejen stálých a nahodilých dlouhodobých, ale i nahodilých krátkodobých silniční dopravou. Současně je nutno redukovat negativní vliv excentrického umístění zatížení silniční dopravou vzhledem k příčnému uspřádání na mostovce fyzickým vymezením dopravního prostoru pro ní určeným.


Z toho vyplývá požadavek na:
• maximální možnou redukci středního dělícího pásu (ze 3,00 m na 0,45 m)
• maximální možnou redukci krajní krajnice (z 0,50 m na 0,25 m - odvodňovací proužek)
• maximální možnou redukci nouzového pruhu (ze 2,00 m na 0,00 m - zrušení pruhu) při zachování stejné šířky jízdních pruhů 2x 3,75 m na mostě jako na přilehlém úseku silniční komunikace, při zachování stejné šířky krajního vodícího proužku 0,25 m a při zachování potřebné bezpečnosti provozu při návrhové rychlosti. 

Proto se na mostě navrhuje symetrické šířkové uspořádání silnice kategorie R 24,5/100 v redukované skladbě Rred. 17,45/100.
Šířka volného průjezdního prostoru jednoho jízdního pásu na mostě je 8.500 m oproti 11.250 m na přilehlém úseku silniční komunikace, šířka silniční komunikace mezi krajními svodidly je na mostě 17.450 m oproti 24.500 m na přilehlém úseku silniční komunikace.

Volbou lehké mostovky a redukcí šířky komunikace při zachování standardní šířky všech čtyř jízdních pruhů 3,75 m, jak na celé trase, tak i na tomto mostě, byla prokázána možnost využití spodní stavby stávajícího železobetonového obloukového mostu pro umístění širší mostovky se čtyřpruhovou komunikací redukované kategorie Rred. 17,45/100, která v sousedících úsecích plynule přejde na standardní kategorii R 24,5/100.

Rekonstrukce stávajícího mostu spočívá především v rozšíření mostovky její výměnou za novou - s ponecháním stávajícího betonového oblouku, vč. případného zpevnění betonových patek oblouku, přestavby krajních opěr vč. zpevnění jejich podzákladí a nových křídel, vč. zesílení pilířů P1, P3, P6, P8, P9 a sanace horní plochy stativa vč. nových podložiskových bloků. Mostní vybavení je pro novou nosnou konstrukci mostovky navrženo zcela nové.
Vlastní provádění rekonstrukce mostu je navrženo na základě povolení Krajského úřadu Karlovarského kraje za celkové uzavírky mostu a to současně s obousměrnou objízdnou trasou.
NK hlavního pole tvoří monolitický železobetonový oblouk komorového průřezu se 3 komorami.

NK mostovky tvoří ocelová ortotropní mostovka s 8 hlavními plnostěnnými nosníky, spojitá konstrukce s pevnými ložisky v podélném směru na pilířích P4 a P5, přičemž 6 vnitřních nosníků je podporováno na stávajících pilířích, 2 krajní nosníky jsou podporovány pouze konzolovitě vyloženými podporovými příčníky. Mostovka je dále vyztužena podélnými korýtkovými výztuhami a příčnými výztuhami profilu ?. Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu pomocí hrncových ložisek.

Spodní stavba je tvořena rekonstruovanými železobetonovými pilíři P1 až P9 a novými opěrami P0 a P10.
tisknout