Pozemní stavby

PD rekonstrukce historické budovy Národního muzea

Rekonstrukce historické budovy NM je provedena jako pietní památková obnova s minimalizovanými novodobými zásahy, v případě uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků bude zvolen konzervačně restaurátorský postup. Pouze u nejvíce poškozených prvků bude přistoupeno k jejich náhradě replikami…
Cílem rekonstrukce historické budovy Národního muzea je obnovit v plném rozsahu její původní funkci a zároveň v rámci současných historických prostorů zlepšit její využití a stavebně technické vybavení a lokálními novými prostorovými intervencemi rozšířit užitkovou hodnotu vnitřních prostor, jak výstavních a expozičních, tak i provozních.

Všechny současné vnitřní prostory budou pietně rekonstruovány respektive restaurovány. Všechny umělecké a uměleckořemeslné prvky historické budovy NM budou restaurovat specializovaní restaurátoři. Na každý umělecký a uměleckořemeslný předmět zpracuje příslušný restaurátor podrobný restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr, včetně uvedení jednotlivých materiálů, které budou použity k restaurování.

Nově navrhované úpravy jsou prováděny plně v souladu s uživatelským zadáním a zahrnují následující rozsah:

- zastřešení obou dvorů je navrženo v úrovni těsně nad korunní římsou ve tvaru sedlové celoprosklené střechy s oboustrannou valbou s hřebenem, nepřesahujícím úroveň hřebenů současných střech. S touto úpravou souvisí zrušení současných půdních vestaveb provedených v letech 1947-48 na uličních křídlech, včetně obnovy původního sklonu střech a původních břidlicových krytin;

- zpřístupnění kupole střední věže se zřízením vyhlídkového salonku;

- prohloubení obou dvorů o jednu podzemní úroveň s využitím pro nové funkce … Západní dvůr pro tresorové depozitáře, východní dvůr pro nový víceúčelový výstavní sál a jako nástupní prostor do propojovací chodby k nové budově NM;

- přestropení východního dvora v úrovni zvýšeného přízemí s využitím nové plochy jako společenské dvorany s možností provozování často obměňovaných výstav;

- dispoziční úpravy v úrovni stávajícího 1.suterénu spočívající ve zřízení nového vestibulu s přímou vazbou na obě původní schodišťová ramena směřující do hlavního vestibulu na úrovni zvýšeného přízemí, v rozšíření depozitářů knihovny a zřízení nových studijních depozitářů, ve vybudování nového provozního zázemí (velínu ostrahy, režie, šatny zaměstnanců a kustodů, zázemí úklidu apod.) a ve zřízení technického zázemí (strojovny vzduchotechniky, strojovny pro stabilní hasicí zařízení, apod.) 
tisknout
HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Zdeněk Žilka

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Vladimír Pospíšil a Ing. Milan Kubeš