RAKONA-Stavební úpravy objektu č. 10 – jížní přístavba haly

RAKONA – Stavební úpravy objektu č. 10 – jižní přístavba haly

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy ve stávající hale výroby a balení práškových detergentů SO.11, které vyvolalo propojení dopravníkovým tunelem z nové jižní přístavby haly SO.10. jedná se o výrobní závod Procter & Gamble – RAKONA s.r.o., v průmyslové zóně Rakovníku.

V areálu závodu Procter & Gamble Rakovník není stanoven regulační plán, jedná se o areál s určením pro průmyslovou výstavbu, nejedná se o stavbu s historickým významem ani o kulturní památku. Areál je začleněn dle ÚP jako průmyslová zóna a jeho charakter se stavebními úpravami nezmění.

Stávající hala byla postavena jako dvojpodlažní hala s vestavky, konstrukční systém je betonový skelet.

Do architektonického řešení stávajícího objektu haly nebude stavebními úpravami významně zasahováno. Stavební úprava v 1.NP spočívá v prodloužení fasády ve dvou polích pod železobetonovou zastřešující římsou nad rampou a vlečkou a pod spojovacím tunelem s obj.SO 10. Nová fasáda zaběhne za roh do východní fasády, kde jsou navrženy dveře a vrata. Úpravy fasády ve 2.NP spočívají ve vybourání fasády v jednom poli v místě návrhu spojovacího dopravníkového tunelu.

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Jan POLÍVKA

Investor: Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

Místo stavby: Areál závodu Procter & Gamble – Rakona s.r.o.,
Ottova 402
269 32 Rakovník

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Projekt: 2016

Základní údaje o stavbě:

Zastavěná plocha prostor dotčených úpravami: 168,0 m2

Obestavěný prostor, v němž budou prováděny stavební úpravy: cca 1 428 m3

Podlahová plocha 1.NP – rozšíření interiérové plochy haly: 94m2