UNIMEC

Lékařská fakulta UK v Plzni

UNIMEC

Autor projektu:
Ing. arch. Anna NESVADBOVÁ, Ing. arch. Jan JANOUŠEK, Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ – interiér
Hlavní inženýr projektu:
Ing. Pavel BRÁZDA, Ph.D 
Investor: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Předpokládané investiční náklady: cca 1,07 mld. bez DPH
Místo stavby:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni,  
Alej Svobody 1655/76,

323 00, Plzeň – Severní předměstí
Zhotovitel: GEMO a.s.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Projekt: 2015 – 2018
Realizace: 2019  2022  

Základní údaje o stavbě:
Hrubá podlažní plocha / 39 416 m2 
Celkový obestavěný prostor / 162 172 m3
Novostavba objektů areálu vysoké školy navazující na I.etapu. V rámci II.etapy jsou předmětem následující hlavní stavební objekty: 
– SO.110 Hlavní budova s dílčími podobjekty 
– SO.111 Budova teoretických ústavů a společných
   zařízení 
– SO.112 Menza 
– SO.113 Děkanát 
– SO.114 Spojovací krček do Unimec I. 
– SO.120 Tělocvična – sportovní hala ústavu
  tělesné výchovy 
SO.110 Hlavní budova Lékařské fakulty UK v Plzni pro 1850 studentů a 290 zaměstnanců. Součástí hlavní budovy společné a výukové prostory, auly pro 200 a 250 studentů, laboratorní a kancelářské provozy pro Ústavy histologie a embryologie, anatomie, lékařské chemie a biochemie, hygieny a preventivní medicíny, mikrobiologie, sociálního lékařství, provozy technického oddělení, děkanátu, menzy, provozy knihovny se sklady knih, s kapacitou podzemních garáží 174 stání. 

Projekt byl navržen pro Karlovu Univerzitu v Plzni. Jeho cílem bylo urbanisticky doplnit univerzitně-nemocniční areál o Lékařskou fakultu v Plzni (univerzitní medicínské centrum II). Nová budova obsahuje komplexní zázemí pro studium a vědu, od teoretických ústavů (histologie, embryologie, lékařské chemie a biochemie, mikrobiologie, sociálního lékařství apod.) přes administrativní části, veřejné a soukromé parkování až po vlastní stravovací zázemí a sportovní halu. Hlavní architektonický záměr respektuje a doplňuje přírodní morfologické členění území svahující se k jihozápadu, ustupující boční křídla budovy tak kopírují vrstevnici a zužují se k západu, kde tímto vzniká velká parkově upravená klidová zóna. Křídla budovy jsou propojena centrální lodí, v jejímž čele se nachází hlavní vstup umocněný vertikálním rizalitem. Mohutná horizontálně členěná křídla rozpínající se kolem něj spolu se stávajícími budovami areálu dotvářejí studentské náměstí. Umístění budovy na svahu vrchu Mikulka zároveň naskýtá výhled na panorama historického centra Plzně, které je vzdálené pouhé 3 km od areálu.
Důležitým aspektem pro správné fungování budov a jejich blízkého okolí je prostupnost území. Rozmístění vstupů do budovy je proto uspořádáno tak, aby zde byla dobrá návaznost jak na hlavní vstup do fakulty, tak propojení s nemocnicí, návaznost na MHD, centrum Plzně a studentské koleje. Semknutost budovy umožnila vytvoření rozsáhlé parkové klidové zóny, která je určena nejen studentům, ale také občanům Plzně, kteří si tak proloží návštěvu nemocnice příjemnou procházkou.
Kromě ekologické úspornosti budovy byl hlavním požadavkem investora, vzhledem k předpokládanému vícezdrojovému financování, projekt rozdělit tak, aby bylo možné zvlášť realizovat jednotlivé části budovy (ústavy, menza, rektorát, sportovní hala). To je zajištěno promyšlenou etapizací výstavby.